Abort Synonymer


Abort Synonymer Substantiv form

  • aberration.
  • missfall, katastrof, fiasko, besvikelse, nederlag, misslyckande.
Abort Synonym länkar: aberration, missfall, katastrof, besvikelse, nederlag, misslyckande,